ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของฉัน

หน่วยที่ 2

โปรแกรมการสอน (Programmed Tutoring)
                โปรแกรมการสอน ซึ่งเป็นการสอนที่มีรูปแบบที่จัดทำขึ้นโดยผู้สอนให้เป็นลักษณะของโปรแกรมที่วางไว้ตามลำดับ ผู้สอนจะต้องดำเนินตามโปรแกรมนั้นไปทีละขั้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองในแต่ละขั้นของผู้เรียนด้วย โปรแกรมการสอนจึงคล้ายกับบทเรียนโปรแกรมแบบสาขา (Branching Program)
                โปรแกรมการสอนใช้ลักษณะที่ว่า “Brightening” คือ เป็นลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างรวดเร็วกว่าบทเรียนโปรแกรม เช่น ถ้าผู้เรียนตอบถูกก็จะข้ามไปคำถามที่ยากขึ้นไปตามลำดับอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าตอบผิดก็อาจต้องให้ปัญหาง่ายและเข้าใจได้ดีกว่าอีกอันหนึ่ง นอกจากนั้น โปรแกรมการสอนยังมีคู่มือผู้สอนที่มีคำตอบที่ถูกต้อง และผู้สอนต้องดำเนินการไปตามคู่มือนั้น ส่วนคู่มือผู้เรียนจะไม่มีคำตอบ ดังนั้นคำถามอาจต้องมีหลายคำถาม เพื่อให้ผู้เรียนมีการตอบสนองจนกว่าจะถูกต้องแล้วก็จะมีการเสริมแรง
การใช้โปรแกรมการสอน
                โปรแกรมการสอนนั้นเป็นการรวบรวมเอาบทเรียนเข้ากับความใกล้ชิดอบอุ่น ความสัมพันธ์แบบได้พบปะกับผู้สอน ซึ่งผู้สอนอาจเป็นครู ผู้ช่วยสอน ผู้ปกครอง หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็ได้ โปรแกรมการสอนจะต้องได้รับการออกแบบอย่างระมักระวัง จะทำให้เป็นที่น่าสนใจและนำมาใช้ในกรณีที่ขาดผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมการสอนที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการอ่านและคณิตศาสตร์
                ได้มีการวิจัยพบว่า โปรแกรมการสอนให้ประโยชน์ต่อผู้สอนมากว่าผู้เรียน ดังนั้น ควรให้โอกาสแก่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นผู้สอนในการใช้โปรแกรมการสอน
                ประการสุดท้าย ควรได้นำเอาโปรแกรมการสอนมาใช้กับผู้เรียนที่ขาดเรียนไปเป็นจำนวนหลายๆวัน จะทำให้ผู้เรียนตามเรียนได้ทัน และผลสอนก็จะมีความแม่นยำในเนื้อหาวิชาที่สอนมากขึ้น

ที่มา
ผศ. ดร. วารินทร์ รัศมีพรหม.สื่อการสอน เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนร่วมสมัย:พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ธันวาคม 2531.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น