ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของฉัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รหัส     :        PR55707
ชื่อวิชา :      
 เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้
                      Techniques of Learning Network Construction

จำนวนหน่วยกิต:    
3(2-2-5) หน่วยกิต
ชื่อผู้สอน   :        อาจารย์ วนิดา
  สาระติ
                              สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ห้อง 424


เนื้อหารายวิชา

           
  ความหมาย ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างฐานข้อมูล ความรู้ กระบวนการการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกความรู้ การจัดการความรู้ การจัดสร้างเครือข่าย การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ของเครือข่ายในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            1.  บอกความหมายและความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
            2.  อธิบายกระบวนการสร้างฐานความรู้
            3.  สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน

เนื้อหาในบล็อกนี้


หน่วยที่ 1 บทเรียนโปรแกรม

หน่วยที่ 2 โปรแกรมการสอน
หน่วยที่ 3 การสอนระบบรายบุคคล
หน่วยที่ 4 ระบบการสอนด้วยเทปเสียงควบคุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น